सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : 078-501119

मोबाइल :  9857640328

इमेल : gaindakotmun@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/gaindakotnagarpalika

विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी प्रकृया सम्बन्धी भिडियो सामाग्रीhttps://youtu.be/KtFe5KLiHAs